Danh bạ điện tử

STT Hòm thư các phòng Email
1  Văn phòng Sở  vpsotaichinh@caobang.gov.vn
2  Phòng QL Ngân sách  phongngansach.sotc@caobang.gov.vn
3  Phòng Hành chính sự nghiệp  phonghcsn.sotc@caobang.gov.vn
4  Phòng Đầu tư  phongdautu.sotc@caobang.gov.vn
5  Phòng Thanh tra  thanhtra.sotc@caobang.gov.vn
6  Phòng QL giá  phongquanlygia.sotc@caobang.gov.vn
7  Phòng Công sản doanh nghiệp  phongcsdn.sotc@caobang.gov.vn
8  Phòng Tin học và thống kê tài chính  phongtinhoc.sotc@caobang.gov.vn
  Hòm thư cá nhân  
1  Hoàng Tố Quyên  quyenht@caobang.gov.vn
2  Hoàng Hiển  hoanghien@caobang.gov.vn
3  Nông Thế Phúc  phucnt@caobang.gov.vn
4  Quách Hoài Dương  duongqh@caobang.gov.vn
5  Bế Thùy Linh  linhbt@caobang.gov.vn
 6   Đàm Ngọc Linh  linhdn@caobang.gov.vn
7  Nông Thị Hòe  hoent@caobang.gov.vn
 8   Nông Thị Lương  luongnt@caobang.gov.vn
9  Nông Thị Chầm  chamnt.sotc@caobang.gov.vn
10  Hà Ngọc Tú  tuhn@caobang.gov.vn
11  Nguyễn Thị Ngọc Hoa  hoantn@caobang.gov.vn
12  Bùi Thị Mai  maibt@caobang.gov.vn
13  Đoàn Thị Lệ Quyên  quyendtl@caobang.gov.vn
14  Đào Diệu Linh  linhdd@caobang.gov.vn
15  Nông Văn Kính  kinhnv@caobang.gov.vn
16  Lục Hồng Kỳ  kylh@caobang.gov.vn
17  Trịnh Thị Triều Thúy  thuyttt@caobang.gov.vn
18  Nguyễn Thị Minh Châu  chauntm@caobang.gov.vn
19  Nông Văn Bằng  bangnv@caobang.gov.vn
20  Nguyễn Thị Huệ  huent.sotc@caobang.gov.vn
21  Lý Tăng Thái  thailt@caobang.gov.vn
22  Triệu Thu Dịu  diutt@caobang.gov.vn
23  Lương Văn Đốc  doclv@caobang.gov.vn
24  Ngô Thị Ngọc Linh  linhntn@caobang.gov.vn
25  Phạm Thị Hồng Thúy  thuypth@caobang.gov.vn
26  Nông Thị Duyên  duyennt.sotc@caobang.gov.vn
27  Mạc Quốc Huy  huymq@caobang.gov.vn
28  Nông Mạnh Vũ  vunm@caobang.gov.vn
29  Nông Thị Thu Hà  hantt.sotc@caobang.gov.vn
30  Nguyễn Thị Tuyết  tuyetnt.sotc@caobang.gov.vn
31  Lục Xuân Hùng  hunglx@caobang.gov.vn
32  Phan Thị Yến  yenpt.sotc@caobang.gov.vn
33  Đàm Bích Nhu  nhudb@caobang.gov.vn
34  Khúc Tiến Đức  duckt@caobang.gov.vn
35  Nguyễn Phương Nghĩa  nghianp@caobang.gov.vn
 36   Nguyễn Lệnh An  annl@caobang.gov.vn
 37   Chu Thị Thu  thuct@caobang.gov.vn
38  Nguyễn Mạnh Toàn  toannm@caobang.gov.vn
 39   Trần Thị Minh  minhtt@caobang.gov.vn
40  Bùi Thị Vân  vanbt@caobang.gov.vn
41  Lưu Chí Đức  duclc@caobang.gov.vn
42  Nông Văn Hòa  hoanv@caobang.gov.vn
43  Lê Văn Huyên  huyenlv@caobang.gov.vn
44  Nguyễn Việt Xô  xonv@caobang.gov.vn
45  Mai Minh Xuân  xuanmm@caobang.gov.vn
46  Nông Thị Thu Trang  trangntt@caobang.gov.vn
47  Đàm Minh Hiếu  hieudm@caobang.gov.vn
48  Nông Công Bách  bachnc@caobang.gov.vn
49  Nông Anh Ngọc  ngocna@caobang.gov.vn
50  Đỗ Minh Chiến  chiendm@caobang.gov.vn
51  Mã Thị Thơm  thommt@caobang.gov.vn
52  Lý Thị Hạnh  hanhlt@caobang.gov.vn