Lãnh đạo Sở

1. Hoàng Tố Quyên - Giám đốc Sở

            Điện thoại cơ quan: 0206 3953 811

            Mail: quyenht@caobang.gov.vn

2. Hoàng Hiển - Phó giám đốc

            Điện thoại cơ quan: 0206 3853 409

            Mail: hoanghien@caobang.gov.vn

3. Nông Thế Phúc - Phó giám đốc

            Điện thoại cơ quan: 0206 3852 490

            Mail: phucnt@caobang.gov.vn 

4. Phạm Thị Hồng Thúy - Phó giám đốc

            Điện thoại cơ quan: 0206 3853687

            Mail: thuypth@caobang.gov.vn