Công văn số 547/STC-CSDN ngày 22 tháng 6 năm 2016 về việc thực hiện báo cáo kê khai tài sản hạ tầng đường bộ thuộc địa phương quản lý