CÔNG VĂN SỐ 236/STC-HCSN NGÀY 03/4/2017 CỦA SỞ TÀI CHÍNH V/V HƯỚNG DẪN TRIỂN KHAI BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN TỰ CHỦ THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 130/2005/NĐ-CP VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 43/2006/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ NĂM 2016