Sở Tài chính: Tập huấn Luật Ngân sách Nhà nước cho gần 500 cán bộ, chuyên viên tài chính

Ngày 18/5, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Sở Tài chính phối hợp Vụ Ngân sách nhà nước, Bộ Tài chính tổ chức hội nghị tập huấn Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành cho gần 500 học viên là lãnh đạo, chuyên viên phòng chuyên môn Sở Tài chính, Cục Thuế và Kho bạc Nhà nước; cán bộ thuộc Phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thành phố; lãnh đạo các xã và cán bộ phụ trách tài chính xã trên địa bàn tỉnh.

 


Hội nghị tập huấn Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015.

Luật Ngân sách Nhà nước số 83 được Quốc hội khoá XIII thông qua tại Kỳ họp thứ 9, ngày 25/6/2015 và có hiệu lực từ năm ngân sách 2017, gồm 7 chương, 77 điều, thay thế Luật Ngân sách Nhà nước số 01/2002/QH11. Luật Ngân sách Nhà nước 2015 có vai trò quan trọng trong công cuộc phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế của đất nước. Tạo bước ngoặt lớn trong quản lý ngân sách nhà nước theo hành lang pháp lý đầy đủ, chặt chẽ và đồng bộ, phù hợp với thông lệ quốc tế, là điều kiện tiên quyết trong tiến trình cải cách tài chính công theo hướng hiện đại.

Tại hội nghị tập huấn, các học viên được hướng dẫn những điểm mới của Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015; giới thiệu những nội dung chính của Nghị định 163 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước và Thông tư số 342 năm 2016 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 163 năm 2016 của Chính phủ; giới thiệu về phân cấp quản lý ngân sách nhà nước; công tác lập dự toán, chấp hành, kế toán, quyết toán, công khai ngân sách nhà nước; công tác quản lý ngân sách xã và các hoạt động tài chính khác của xã, phường, thị trấn. Tại đây, các học viên được  thảo luận, chia sẻ và được giải đáp những thắc mắc trong quá trình thực hiện.

Thông qua hội nghị tập huấn Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành, các đơn vị được hiểu rõ hơn về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng cũng như các quy định khác của Luật Ngân sách Nhà nước và các quy định hiện hành. Từ đó áp dụng vào thực tiễn tại cơ quan, đơn vị, góp phần nâng cao hiệu quả trong việc quản lý, sử dụng ngân sách, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế của tỉnh.

Trương Quyến - Thanh Tùng (Nguồn: caobangtv.vn)

Các thông tin khác