THÔNG BÁO CHỮ KÝ PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ TÀI CHÍNH CAO BẰNG

Căn cứ Quyết đinh số 568/QĐ-UBND ngày 25 tháng 4 năm 2017 của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc bổ nhiệm bà Phạm Thị Hồng Thúy - Trưởng phòng  Tài chính Đầu tư, Sở Tài chính Cao Bằng giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Tài chính Cao Bằng kể từ ngày 25 tháng 4 năm 2017.

Các thông tin khác