THÔNG BÁO CHỮ KÝ PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ TÀI CHÍNH CAO BẰNG