Báo cáo Thuyết minh tình hình thực hiện Dự toán ngấn sách địa phương Quý I năm 2017