KẾ HOẠCH CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO SỞ TÀI CHÍNH

 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO SỞ TÀI CHÍNH

Từ ngày 29 tháng 01 năm 2018 đến ngày 04 tháng 02 năm 2018

Thứ, ngày, tháng

Đc: Hoàng Tố Quyên

Giám đốc

Đc: Hoàng Hiển

Phó Giám đốc

Đc: Nông Thế Phúc

Phó Giám đốc

Đc: Phạm Thị Hồng Thúy

Phó Giám đốc

Thứ 2 - 29/01/2018

Đi công tác ngoại tỉnh

Sáng: Họp tại UBND tỉnh

Chièu: Làm việc tại cơ quan

Sáng: Họp tại cơ quan

Chiều: Làm việc tại cơ quan

Sáng: Họp tại cơ quan

Chiều: Làm việc tại cơ quan

Thứ 3 - 30/01/2018

 Đi công tác ngoại tỉnh

Sáng: Họp tại UBND tỉnh

Chièu: Làm việc tại cơ quan

Sáng: Làm việc tại cơ quan

Chiều: Họp tại Sở TN và MT

Sáng: Họp tại UBND tỉnh

Chiều: Làm việc tại cơ quan

Thứ 4 - 31/01/2018

Đi công tác ngoại tỉnh

Làm việc tại cơ quan

Họp tại Sở Nội vụ

Làm việc tại cơ quan

Thứ 5 - 01/02/2018 

Làm việc tại cơ quan

Sáng: Làm việc tại cơ quan

Chiều: Họp tại UBND tỉnh

Sáng: Họp tại XN in Việt Lập

Chiều: Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ 6 - 02/02/2018

 Sáng: Họp tại cơ quan

Chiều: Họp tại UBND tinh

Sáng: Họp tại cơ quan

Chiều: Họp tại Sở KH và CN

Sáng: Họp tại UBND tỉnh

Chiều: Làm việc tại cơ quan

Sáng: Họp tại cơ quan

Chiều: Làm việc tại cơ quan

Thứ 7 - 03/02/2018

  Làm việc tại cơ quan

Nghỉ

 Nghỉ

 Nghỉ

Chủ nhật - 04/02/2018

Nghỉ

Nghỉ

 Nghỉ

Nghỉ