KẾ HOẠCH CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO SỞ TÀI CHÍNH

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO SỞ TÀI CHÍNH

Từ ngày 09 tháng 10 năm 2017 đến ngày 15 tháng 10 năm 2017

Thứ, ngày, tháng

Đc: Hoàng Tố Quyên

Giám đốc

Đc: Hoàng Hiển

Phó Giám đốc

Đc: Nông Thế Phúc

Phó Giám đốc

Đc: Phạm Thị Hồng Thúy

Phó Giám đốc

Thứ 2 - 09/10/2017

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Đi công tác ngoại tỉnh

Làm việc tại cơ quan

Thứ 3 - 10/10/2017

 Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Đi công tác huyện Thạch An

Thứ 4 - 11/10/2017

 Sáng: Họp tại UBND tỉnh

Chiều: Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Sáng: Làm việc tại cơ quan

Chiều: Họp tại UBND thành phố

Sáng: Họp tại UBND tỉnh

Chiều: Làm việc tại cơ quan

Thứ 5 - 12/10/2017 

 Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Sáng: Họp tại LH các HK-KT

Chiều: Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ 6 - 13/10/2017

 Làm việc tại cơ quan

Sáng: Họp tại LH các Hội KHKT

Chiều: Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Đi công tác Thông Nông

Thứ 7 - 14/10/2017

  Làm việc tại cơ quan

Nghỉ  Nghỉ

 Nghỉ

Chủ nhật - 15/10/2017 Nghỉ Nghỉ  Nghỉ Nghỉ