KẾ HOẠCH CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO SỞ TÀI CHÍNH

 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO SỞ TÀI CHÍNH

Từ ngày 11 tháng 12 năm 2017 đến ngày 17 tháng 12 năm 2017

Thứ, ngày, tháng

Đc: Hoàng Tố Quyên

Giám đốc

Đc: Hoàng Hiển

Phó Giám đốc

Đc: Nông Thế Phúc

Phó Giám đốc

Đc: Phạm Thị Hồng Thúy

Phó Giám đốc

Thứ 2 - 11/12/2017

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Sáng: Họp tại UBND tỉnh

Chiều: Làm việc tại cơ quan

Thứ 3 - 12/12/2017

 Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ 4 - 13/12/2017

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ 5 - 14/12/2017 

Sáng: Họp tại Đảng bộ TP

Chiều: Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Sáng: Làm việc tại cơ quan

Chiều: Họp tại UBND tỉnh

Làm việc tại cơ quan

Thứ 6 - 15/12/2017

 Sáng: Họp tại TT Hội nghị tỉnh

Chiều: Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ 7 - 16/12/2017

  Làm việc tại cơ quan

Nghỉ

 Nghỉ

 Nghỉ

Chủ nhật - 17/10/2017

Nghỉ

Nghỉ

 Nghỉ

Nghỉ