Các phòng ban thuộc sở

1. VĂN PHÒNG SỞ

           Điện thoại: 0206 3852 221          Fax: 0206 3854 033

           Mail: vpsotaichinh@caobang.gov.vn

           Chánh văn phòng:          Ông Quách Hoài Dương

 2. PHÒNG QUẢN LÝ NGÂN SÁCH

           Điện thoại: 0206 3853 597; 02063 852 508

           Mail: phongngansach.sotc@caobang.gov.vn

           Trưởng phòng:     Bà Nguyễn Thị Ngọc Hoa

3. PHÒNG TÀI CHÍNH HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

           Điện thoại: 0206 3853 598; 02063 852509

           Mail: phonghcsn.sotc@caobang.gov.vn

           Phó trưởng phòng, phụ trách phòng: Bà Nguyễn Thị Huệ        

4. PHÒNG TÀI CHÍNH ĐẦU TƯ

           Điện thoại: 0206 3852 242; 0206 3850 936

           Mail: phongdautu.sotc@caobang.gov.vn

           Phó trưởng phòng, phụ trách phòng:         Ông Phạm Thanh Xuân  

5. PHÒNG QUẢN LÝ GIÁ

           Điện thoại: 0206 3852 598; 02063882626

           Mail: phongquanlygia.sotc@caobang.gov.vn

           Trưởng phòng:             Bà Chu Thị Thu

6. THANH TRA SỞ

           Điện thoại: 0206 3852 491

           Mail: phongthanhtra.sotc@caobang.gov.vn

           Phó Chánh thanh tra, phụ trách thanh tra:     Bà Đàm Thị Bích Nhu

7. PHÒNG CÔNG SẢN DOANH NGHIỆP

           Điện thoại: 0206 3853 230; 02063858815

           Mail: phongcsdn.sotc@caobang.gov.vn

           Phó trưởng phòng phụ trách:        Ông Lê Văn Huyên