Văn bản quy phạm pháp luật

Lấy ý kiến dự thảo Luật phí và lệ phí

Thực hiện công văn số 162/ĐĐBQH ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh Cao Bằng, Sở Tài chính đề nghị các Sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện và thành phố tổ chức lấy ý kiến dự thảo Luật phí và lệ phí nghiêm túc, khẩn trương theo nội dung dự thảo Luật phí và lệ phí.

Thời gian gửi báo cáo chậm nhất ngày 25/9/2015 kèm theo file mềm gửi đến địa chỉ email: toannmstc@gmail.com để tổng hợp báo cáo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cao Bằng.

Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 20 tháng 12 năm 2014 về hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp

        Ngày 22 tháng 12 năm 2014 Bộ Tài chính ban hành Thông tư 200/2014/TT-BTC về hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp, Thông tư này hướng dẫn kế toán áp dụng đối với các doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh tế. Các doanh nghiệp vừa và nhỏ đang thực hiện kế toán theo Chế độ kế toán áp dụng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ được vận dụng quy định của Thông tư này để kế toán phù hợp với đặc điểm kinh doanh và yêu cầu quản lý của mình.

Quyết định 3317/QĐ-BTC

Ban hành Quy định về việc đảm bảo an toàn thông tin trên môi trường máy tính và mạng máy tính

Thông tư 188/2014/TT-BTC

Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 84/2014/NĐ-CP ngày 8 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Đăng kí nhận RSS - Văn bản quy phạm pháp luật