Công bố giá gốc vật liệu xây dựng liên sở Xây dựng - Tài chính

GIÁ GỐC VẬT LIỆU XÂY DỰNG THÁNG 11 NĂM 2018


Giá gốc vật liệu xây dựng khu vực thành phố Cao Bằng quý IV năm 2018