Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
Danh bạ hòm thư điện tử

DANH BẠ THƯ ĐIỆN TỬ SỞ TÀI CHÍNH

Hòm thư điện tử Sở Tài chính Cao Bằng: sotaichinh@caobang.gov.vn

STT

Hòm thư các phòng chuyên môn

Email

1

Văn phòng Sở

vpsotaichinh@caobang.gov.vn

2

Phòng QL Ngân sách

phongngansach.sotc@caobang.gov.vn

3

Phòng Hành chính sự nghiệp

phonghcsn.sotc@caobang.gov.vn

4

Phòng Đầu tư

phongdautu.sotc@caobang.gov.vn

5

Phòng Thanh tra

thanhtra.sotc@caobang.gov.vn

6

Phòng Quản lýgiá

phongquanlygia.sotc@caobang.gov.vn

7

Phòng Công sản doanh nghiệp

phongcsdn.sotc@caobang.gov.vn

8

Bộ phận Tin học và thống kê

phongtinhoc.sotc@caobang.gov.vn

 

Hòm thư cá nhân

 

 

Hà Ngọc Tú

tuhn@caobang.gov.vn

 

Phạm Thị Hồng Thúy

thuypth@caobang.gov.vn

  Bế Thị Tú Hằng

 hangbtt.sotc@caobang.gov.vn

 

Vương Quang Thiên

thienvq.sotc@caobang.gov.vn

 

Quách Hoài Dương

duongqh@caobang.gov.vn

 
 

Nông Công Bách

bachnc.sotc@caobang.gov.vn

 

Nông Anh Ngọc

ngocna@caobang.gov.vn

 

Nông Thị Lương

luongnt.sotc@caobang.gov.vn

 

Hoàng Tuyết Ngân

nganht@caobang.gov.vn

 

Đàm Thị Khuyên

khuyendt.sotc@caobang.gov.vn

 

Nguyễn Thị Ngọc Hoa

hoantn@caobang.gov.vn

 

Bùi Thị Mai

maibt@caobang.gov.vn

 

Trịnh Thị Triều Thúy

thuyttt@caobang.gov.vn

 

Đào Diệu Linh

linhdd@caobang.gov.vn

 

Lục Hồng Kỳ

kylh@caobang.gov.vn

 

Nguyễn Thị Minh Châu

chauntm@caobang.gov.vn

 

Đàm Thị Thu Hà

hadtt@caobang.gov.vn

 

Lê Thảo Linh

linhlt.sotc@caobang.gov.vn

 

Dương Trung Sơn

sondt.sotc@caobang.gov.vn

 

Nguyễn Thị Huệ

huent.sotc@caobang.gov.vn

 

@caobang.gov.vn

 

Lý Thị Hạnh

hanhlt@caobang.gov.vn


Ngô Thị Ngọc Linh

linhntn@caobang.gov.vn


 

@caobang.gov.vn


Trương Tố Hằng

hangtt.sotc@caobang.gov.vn

 

Tô Thị Quyên

quyentt.sotc@caobang.gov.vn

 

Trương Kim Huệ

Nguyễn Thị Hoàng Lan

huetk.sotc@caobang.gov.vn

lannth.sotc@caobang.gov.vn


Phạm Thanh Xuân

xuanpt@caobang.gov.vn

   

@caobang.gov.vn

 

Nguyễn Thị Tuyết

tuyetnt.sotc@caobang.gov.vn

 

Nông Thị Thu Hà

hantt.sotc@caobang.gov.vn

 

Nhan Thị Thương

thuongnt@caobang.gov.vn

 

Nguyễn Bích Ngọc

ngocnb.sotc@caobang.gov.vn

 

Nguyễn Sỹ Cường

cuongns.sotc@caobang.gov.vn

 

Hoàng Thị Ngọc Điệp

diephtn.sotc@caobang.gov.vn

 

Phạm Thị Thu Hương

Mạc Quốc Huy

huongptt.sotc@caobang.gov.vn

huymq@caobang.gov.vn

 

Khúc Tiến Đức

duckt@caobang.gov.vn

 

Nguyễn Phương Nghĩa

nghianp@caobang.gov.vn

 

Lê Thanh Hà

halt.sotc@caobang.gov.vn

 

Bế Thùy Linh

linhbt.stc@caobang.gov.vn


Lê Quang Thanh

thanhlq.sotc@caobang.gov.vn

 

Triệu Thu Dịu

diutt@caobang.gov.vn

 

Hoàng Thị Phương Thảo

thaohtp@caobang.gov.vn

 

Nông Bích Thủy

thuynb.sotc@caobang.gov.vn

 

Đỗ Nông Mai Ly

lydnm.sotc@caobang.gov.vn

  Thẩm Thanh Huế

huett.sotc@caobang.gov.vn

 

Nông Thị Thu Trang

trangntt@caobang.gov.vn


Đỗ Minh Chiến

chiendm@caobang.gov.vn

 

Lưu Chí Đức

duclc@caobang.gov.vn

   Đinh Thị Giang Minh

minhdtg.sotc@caobang.gov.vn


Dương Hương Thảo

thaodh.sotc@caobang.gov.vn

 

Nguyễn Quỳnh Như

nhunq.sotc@caobang.gov.vn

 

 

 

 

 

 


ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang