Tổng số: 12
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
21/2018/QĐ-UBND 20/06/2018 QUYẾT ĐINH 21/2018/QĐ-UBND CỦA UBND TỈNH CAO BẰNG BAN HÀNH QUY ĐỊNH QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ GIÁ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CAO BẰNG
Lượt xem: 804
Tải về 257
50/2017/QĐ-TTg 31/12/2017 Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị
Lượt xem: 371
Tải về 1
165/2017/NĐ-CP 31/12/2017 NGHỊ ĐỊNH SỐ 165/2017/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VIỆC QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN TẠI CƠ QUAN ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Lượt xem: 354
Tải về 1
144/2017/TT-BTC 29/12/2017 Thông tư 144/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngỳa 26/12/2017 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công
Lượt xem: 376
Tải về 1
152/2017/NĐ-CP 27/12/2017 Nghị định 152/2017/NĐ-CP ngày 27/12/2017 của Chính phủ Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp
Lượt xem: 334
Tải về 0
151/2017/NĐ-CP 26/12/2017 Nghị định 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công
Lượt xem: 377
Tải về 0
80/2017/TT-BTC 02/08/2017 Thông tư 80/2017/TT-BTC ngày 02/8/2017 của Bộ Tài chính HƯỚNG DẪN VIỆC XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, TIỀN THUÊ ĐẤT, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT ĐƯỢC HOÀN TRẢ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT VÀ VIỆC QUẢN LÝ, SỬ DỤNG SỐ TIỀN BỒI THƯỜNG TÀI SẢN DO NHÀ NƯỚC GIAO
Lượt xem: 469
Tải về 2
19/2017/QĐ-UBND 31/07/2017 Quyết định số 19/2017/QĐ-UBND ngày 31/7/2017 của UBND tỉnh về việc ban hành quy chế về quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 527
Tải về 1
15/2017/QH14 21/06/2017 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14 ngày 21/6/2017
Lượt xem: 332
Tải về 0
3317/QĐ-BTC 24/12/2014 Ban hành Quy định về việc đảm bảo an toàn thông tin trên môi trường máy tính và mạng máy tính
Lượt xem: 428
Tải về 1
12
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang